Godło Tadżykistanu

Flaga Tadżykistanu

Amnesty InternationalRada Praw Człowieka ONZ przyjęła raport okresowego monitu Tadżykistanu w sprawie stosowania rezolucji praw człowieka w więziennictwie. W oświadczeniu Amnesty International przyjmuje zaangażowanie Tadżykistanu we wprowadzaniu kilku ważnych zaleceń w sprawie stosowania tortur i złego traktowania oraz wzywa władze rządu do ich bezzwłocznej, dalszej realizacji. Agencja zarzuca m. in. opieszałość w otwieraniu aresztów dla międzynarodowych obserwatorów oraz liczne ociągania w dochodzeniach przeciwko osobom stosującym tortury.

 

 

"Tadżykistan podjął pierwsze kroki wprowadzając projekt zmian kodeksu karnego polegające na dostosowaniu definicji tortur, zgodnie z artykułem 1 Konwencji ONZ w sprawie zakazu stosowania tortur oraz innego okrutnego, nieludzkiego lub poniżającego traktowania więźniów i przesłuchiwanych. Priorytet należy się teraz realizacji zleceń w celu wyeliminowania tortur i innych form złego traktowania, a także do zapewnienia szybkiego i wiarygodnego dochodzenia w sprawie wszystkich zarzutów stosowania tortur, w tym zgonów w areszcie"

Amnesty International z zadowoleniem przyjęła gwarancję Tadżykistanu o prawnym dostępie do pomocy prawnej i medycznej aresztantów oraz o ochronie wszystkich osób aż do wytoczenia postępowania karnego. W oświadczeniu znalazło się także zażalenia na sprzeciw rządu republiki dla nieograniczonego monitorowania przez niezależne organy nadzoru wszystkich aresztów oraz więzień.

Badania AI pokazały, że tortury są powszechną formą stosowaną wobec więźniów przebywających w zakładach karnych. Osoby podejrzane o wspieranie islamskich grup ekstremistycznych są szczególnie narażone. Agencja podkreśla panujący klimat bezkarności dla takich nadużyć panujący wśród policji oraz wśród sił bezpieczeństwa.

Amnesty obawia się, iż pomimo przyjęcia przez Dushanbe oficjalnego zakazu uzyskiwania dowodów i zeznań z użyciem siły i brutalności w sprawach sądowych to wielu sędziów ignoruje ten przepis i dopuszcza zeznania zdobyte przy użyciu tortur jako prawomocne. AI wzywa także Tadżykistan do ratyfikowania przepisów umożliwiające więźniom milczenie bez obecności adwokata. Wyjątkiem od tej reguły miały by być sprawy toczące się wobec osób stosujących tortury.