Godło Tadżykistanu

Flaga Tadżykistanu

W Duszanbe odbędzie się międzynarodowa konferencja dotycząca integracji w edukacjiJuż wkrótce, 21 listopada w Duszanbe odbędzie się 2. Międzynarodowa Konferencja pt. „Integracja w edukacji: wyzwania i poszukiwanie rozwiązań”. Konferencja zostanie zorganizowana przez  Tadżycki oddział Open Society Institute/Assistance Foundation przy współpracy z Ministerstwem Edukacji Tadżykistanu i Tadżycką Akademią Nauki. Konferencja odbędzie się w ramach realizacji "Narodowej koncepcji dla integracji w edukacji dla dzieci niepełnosprawnych w Tadżykistanie w latach 2011-2015".


Głównym celem konferencji jest wspieranie konsolidacji wysiłków specjalistów pracujących w dziedzinie prawa, nauki i społeczeństwa obywatelskiego na rzecz rozwoju integracji w edukacji jako podstawy społeczeństwa otwartego i integracyjnego .
Integracyjny system edukacji polega na kształceniu i wychowywaniu osób z odchyleniami od normy w stanie zdrowia i rozwoju w powszechnych szkołach oraz w placówkach oświatowych, przy uwzględnieniu specyficznych potrzeb poznawczych i edukacyjnych takich uczniów oraz na stworzeniu warunków (przez dodatkowe zabiegi, świadczenia i pomoce naukowe) pozwalających na zaspokojenie tych potrzeb.

Obecnie integracja w edukacji definiowana jest np. w Wielkiej Brytanii poprzez określenie jej części składowych, a więc to czym się zajmuje. I tak, według Centrum ds. Badań nad Edukacją Integracyjną (Centre For Studies on Inclusive Education) edukacja integracyjna zawiera:


- równą ocenę wszystkich uczniów i nauczycieli;
- zwiększenie udziału uczniów w (oraz redukcję ich wykluczenia i separacji od) kultury programów nauczania i lokalnych społeczności szkolnych;
- zmianę kultury, polityki i praktyk stosowanych w szkołach, tak aby w lepszym stopniu odpowiadały one lokalnemu zróżnicowaniu uczniów;
- redukcję barier w edukacji i współuczestniczeniu w powszechnym życiu szkolnym dla wszystkich uczniów, nie tylko tych ze specjalnymi potrzebami nauczania;
- uczenie się na przykładach poszczególnych uczniów starających się przekroczyć bariery w dostępie do szerokiego społeczeństwa i przenoszenie tej wiedzy na rozwiązania kompleksowe;
- traktowanie różnic w indywidualnych problemach poszczególnych uczniów raczej jako dobrą wskazówkę dla całego systemu nauczania, a nie jako problem do przeskoczenia;
- zwracanie uwagi środowiska lokalnego na prawa uczniów do włączania ich w system nauczania powszechnego;
- poprawianie, ulepszanie szkół zarówno dla uczniów jak i nauczycieli;
- wzmacnianie roli szkoły w budowaniu społeczności i rozwoju i propagowaniu wartości;
- wzmacnianie więzi pomiędzy szkołą i społecznością lokalną;
- podkreślanie roli jaką odgrywa edukacja integracyjna w integracji całego społeczeństwa.

źródło: asia plus